Åpenhetsloven

FRIGAARD PROPERTY GROUP REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVUDERINGER 2022  

1 Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Frigaard Property Group AS med tilhørende datterselskaper er omfattet av lovens virkeområde, jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3.
Åpenhetsloven § 4 pålegger Frigaard Property Group AS med datterselskaper å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se § 4 bokstav a-f. Etter lovens § 5 skal resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse.
Våre aktsomhetsvurderinger er basert på standardene satt av FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter, samt OECD’s veileder for aktsomhetsvurderinger innen ansvarlig næringsliv.

 

2 Om Frigaard Property Group

Frigaard Property Group er et ledende bygge- og eiendomsutviklingsselskap. Hovedkontoret er i Sarpsborg, Norge og konsernet opererer hovedsakelig i Sørøst-Norge, i Viken fylke.
Konsernet er organisert i to forretningssegmenter, entreprenørvirksomhet innenfor bygg og anlegg (construction) og eiendomsutvikling (Property development).
Entreprenør segmentet består av to datterselskaper, Metacon og Alento, begge totalentreprenører, som hovedsakelig opererer på henholdsvis øst- og vestsiden av Oslofjorden. Som totalentreprenører leveres utvikling, prosjektering og oppføring av komplette byggeprosjekter til det offentlige og private markedet. Størstedelen av byggearbeidene utføres gjennom underleverandører, men Metacon har en lang tradisjon med å prosjektere, produsere og montere komplette stål- og lagerbygg, fra stålkonstruksjon til ferdig oppsett bygning med takplater, hulldekker og sandwichvegger med egne ansatte.
Innenfor det øvrige forretningssegmentet utvikler konsernet boligeiendommer for sluttkundene, også primært i Viken fylke. Virksomheten i segmentet drives gjennom det heleide datterselskapet Frigaard Bolig og omfatter alle faser fra kjøp av tomter, prosjektering og bygging ved engasjement av totalentreprenører. Prosjektporteføljen er fokusert på byområdene i "interby-triangelet" i Sørøst-Norge, innenfor en times tog-radius til Oslo.
 

3 Retningslinjer og rutiner

Frigaard Property Group tilstreber å være en handlekraftig entreprenør og boligutvikler som har kunden i fokus. Gjennom fagkunnskap, entreprenørskap og tett samarbeid skaper vi tillit og trygghet internt og mot kunder og leverandører.
Forretningsetikk stammer fra åpenhet, objektivitet, pålitelighet, ærlighet og forsiktighet. Dette er alle verdier som Frigaard Property Group forholder seg til. Firmaets virksomhet er avhengig av evnen til å opprettholde høye etiske standarder, og å skape tillitsbaserte relasjoner med kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser.
Implementering av etiske prinsipper gir verdi og konkurransekraft til organisasjonen.
Etiske, sosiale og miljømessige hensyn er integrert i vår daglige drift, og våre verdier om engasjement[GHM1]  og oppfinnsomhet ligger til grunn for alt vi gjør. Frigaard Property Groups etiske retningslinjer bygger på prinsipper om like muligheter for alle, omtanke for miljøet og et samfunnssyn som vektlegger etikk, åpenhet, ærlighet og oppriktighet. Den langsiktige suksessen til konsernet er basert på tillit. Selskapet har etiske retningslinjer som er beskrevet på: https://www.fpg.no/om-oss/samfunnsansvar.
Frigaard Property Group AS har i styrevedtak datert 11.10.2022 vedtatt Retningslinjer for ansvarlighet, og bestemt at ansvarlighet og etterlevelse av Åpenhetsloven skal forankres i selskapets retningslinjer.
 

4 Ansvarsområde og fordeling av oppgaver

Hovedansvaret for oppfølgning og etterlevelse av Åpenhetsloven er plassert hos administrasjonen i Frigaard Property Group konsernet. 
Administrasjonen i Frigaard Property Group AS har det overordnede ansvaret for å følge opp etterlevelse av Åpenhetsloven, herunder gjennomføringen og publiseringer av aktsomhetsvurderinger etter lovens §§ 4 og 5 for Frigaard Property Group og datterselskapene Alento AS, Metacon AS og Frigaard Bolig AS.
Her ligger også det overordnede ansvaret for å håndtere alle innkommende forespørsler til konsernet og datterselskapene.
 

5 Kartlegging av leverandørkjede

Vi startet arbeidet med aktsomhetsvurderinger med å innhente en komplett oversikt over konsernets leverandører og samarbeidspartnere i rapportperioden. Etter dette begrenset vi søketreffet til å gjelde selskaper som utgjør den største risikoen for faktiske og mulige negative konsekvenser for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Leverandørkjeden ble avgrenset etter følgende kriterier:
  • Omsetning
  • Bransje
  • Varegruppe/produktkategori
  • Geografi
 

6 Metode for kartlegging av risiko

Formålet med å kartlegge leverandørkjeden (ref. punkt 5) var å kunne følge opp de rette leverandører og samarbeidspartnere med en spørreundersøkelse. Utvalget av leverandører ble redusert til å bestå av et overkommelig og fornuftig utgangspunkt for videre oppfølging.
I Frigaard Property Group er det opprettet en varslingskanal som vi oppfordrer alle til å bruke dersom noen blir kjent med kritikkverdige forhold. Dette kan være våre egne ansatte, kunder, leverandører eller andre tredjeparter. Varslingskanalen er åpen for alle. Varsling - Frigaard property group (fpg.no)
Vi valgte å ta i bruk House of Control sitt datasystem for å forenkle analysen av leverandørene. Ved å bruke House of Control sin mal på spørreundersøkelsen sikret vi at alle de rette områder og elementer ble dekket. Ved å sende ut en slik undersøkelser kan vi kontrollere om våre leverandører har tilfredsstillende svar på våre spørsmål. Det vil også gi oss et godt informasjonsgrunnlag for videre oppfølging av grunnlaget.
De utvalgte leverandørene/samarbeidspartnere fikk tilsendt en spørreundersøkelse om blant annet disse temaene:
  • Menneskerettigheter
  • Sysselsetting
  • Arbeidsmiljø/HMS
  • Miljø og Klima
  • Antikorrupsjon
 

7 Hovedfunn

Undersøkelsen ble sendt ut til vårt utvalg av leverandører/samarbeidspartnere og alle besvarelser ble samlet inn og gjennomgått i datasystemet til House of Control. Av de mottatte besvarelsene vi fikk på undersøkelsen avdekket vi ingen brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller risikoer for uanstendige arbeidsforhold.
 

8 Oppfølging/Veien videre

Vi vil i 2023 fortsette jobben med å kartlegge våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi vil følge opp disse med nye undersøkelser.
Hvilke tiltak som er egnet til å motvirke faktiske eller mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold må vurderes utfra de identifiserte negative konsekvensene. Vi vil se på om risikoen ligger hos vår leverandør eller lenger ned i leverandørkjeden. Deretter må vi vurdere hvilke tiltak som kan benyttes.
Eksempel på mulige tiltak er internkontroller, nye avtaleforpliktelser, handlingsplaner, samt kontraktsbruddsanksjoner om dette er aktuelt.
Dette vil være et kontinuerlig arbeid i årene som kommer, hvor risiko og tiltak vil endres i tråd med samfunnsutviklingen og den informasjonen vi får fra våre leverandører og samarbeidspartnere.
 
For mer informasjon om hvordan vi jobber med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til aapenhetsloven@frigaardgruppen.no