Varsling

Det er i Frigaard Property Group sin interesse at kritikkverdige forhold blir avdekket, og varsling kan bidra til å redusere risikoen for at uønsket eller ulovlig praksis finner sted. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. 
Både arbeidstakere og innleide arbeidstakere har rett til å varsle, men våre leverandører, samarbeidspartnere og andre oppfordres også til å varsle om kritikkverdige forhold.

I Frigaard Property Group ønsker vi å fremme en åpen ytringskultur. Ansatte og innleide arbeidstakere som blir oppmerksomme på kritikkverdige forhold oppfordres til å varsle etter disse varslingsrutinene. Det kan følge av den enkeltes arbeidsavtale eller stilling at man har en plikt til å varsle. Videre har alle arbeidstakere plikter å varsle dersom en kollega blir diskriminert eller trakassert. Det samme gjelder om man blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet.

Å varsle om kritikkverdige forhold vil ikke ha noen negative konsekvenser for varsler. En varsler er beskyttet mot gjengjeldelse i henhold til lov. Gjengjeldelse er enhver ugunstig behandling som følger av varslingen, både handlinger og unnlatelser, eksempelvis: trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering, advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering og oppsigelse. Frigaard property Group skal som arbeidsgiver videre påse at den som varsler har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Alle henvendelser skal tas alvorlig og behandles innen rimelig tid. Opplysningene som kommer frem, skal behandles konfidensielt.

Du kan varsle ved å bruke kontaktskjema under eller sende en e-post til varsling@fpg.no

Varslet skal inneholde følgende opplysninger:
  • Fullt navn (kan være anonym)
  • Dato for rapportering
  • Tid og sted for observasjon
  • Beskrivelse av observasjon - legg ved bevis/dokumentasjon dersom det finnes
  • Eventuelt andre vitner
  • Eventuelt kjennskap til tidligere saker
  • Eventuelt forslag til hva som bør gjøres/tiltak

Kontaktpersoner for varslig i Frigaard Property Group er:

Gry Heidi Montelius (CFO)
Simon Nyquist Martinsen (CEO)